Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě výrobků nabízených na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího. Nákup v internetovém obchodě www.nejlevnejsisipky.cz mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit následujícími všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).
Zákazník dává zasláním objednávky na zboží souhlas s těmito VOP.

Prodávající:

Prestige reklama, s.r.o.                  

Podzámska ulica 41/12
920 01 Hlohovec                                                             
IČO : 50468871
DIČ : 2120336526

Osobní odběr:
Bráfova 4
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

 

Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

Zboží:
Všechny produkty a služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu www.nejlevnejsisipky.cz nebo zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího speciálně objednané na základě specifikace kupujícího.


2. Objednávka a uzavření smlouvy
Kupní smlouva je smlouva uzavřena na dálku na základě elektronické objednávky kupujícího. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišně od VOP, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění těchto podstatných náležitostí:

kontaktní údaje kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firma a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO, DIČ a IČ DPH kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH; telefon a e-mail,
kód zboží, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení zboží podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu) a cena zboží, požadované množství zboží,
vybraný způsob platby,
vybraný způsob dodání zboží a adresa pro dodání zboží.
Přijatá elektronická objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy.
Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího provede prodávající její ověření. Ověřením objednávky prodávající potvrzuje telefonicky nebo jiným způsobem kupujícímu druh, cenu a množství zboží, které se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi smluvním stranami za závaznou.


3. Platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží prostřednictvím nabízených způsobů platby v objednávce: bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
Cena zboží je určována podle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.
Zvýhodněné ceny zboží jsou zřetelně označeny symbolem "akce" nebo "výprodej". Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během doby uvedené u zvýhodněné ceně.

Úhrada předem převodem na účet :

č.ú.: 1022539618/6100 - Equa bank a.s., variabilný symbol je vždy číslo objednávky.

 

 4. Dodací podmínky

Objednané zboží bude odeslán kupujícímu zvoleným způsobem (PPL zásilková služba).
Prodávající dodá zboží kupujícímu v nejkratší možné době, obvykle do 3 dnů od vystavení objednávky. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek mají orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to vyžádají výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti.
V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady ve výši v závislosti na vybraném způsobu přepravy podle aktuálních ceníků přepravců. Také prodávající neúčtuje dopravní při osobním odběru pouze balné v hodnotě 1 euro.
Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání k přepravě dopravci (přepravní službě) na místo určení.

Doprava:

PPL zásilková služba

Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady ve výši:

Doručení po Ostravě - 50,-Kč

Doručení po celé ČR - 100,-Kč


5. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


6. Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání.
Pokud je prodej zboží uskutečněn výlučně prostřednictvím internetového elektronického obchodu, je kupující - spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zajistit doručení nepoškozeného a neopotřebované zboží na adresu společnosti. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující - spotřebitel, jestliže byl zakoupen zboží osobně odebráno na prodejním místě společnosti, pokud se jedná o zboží "na objednávku", nebo bylo zboží objednané na základě speciální objednávky.
V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odstoupení. Do vrácené částky se nezapočítává cena za doručení zboží.
V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním v případě, že v souvislosti s pořízením zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Smluvní storno poplatek je stanoven ve výši 50% z ceny, min. však 450, -Kč.
V případě nepřevzetí zboží, nebo vrácení zboží kupujícím - spotřebitelem po stanovené lhůtě 7 dnů, nebo vrácení zboží kupujícím - právnickou osobou, pokud vrácení zboží bylo odsouhlaseno prodávajícím, bude z kupní částky odečten storno poplatek ve výši 15% z ceny, min. však 450, -Kč. Přepravní náklady na dodání zboží se nevracejí.
Nejpozději do 15 pracovních dnů bude tato částka za vrácené zboží odeslána kupujícímu na jeho bankovní účet.
Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.


7. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží
Záruční doba na zboží je 7 - 14 dní ode dne poslání. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.
Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, která obsahuje popis chyby. Pro uznání reklamace je nutné zaslat i fotografickou dokumentaci poškozeného zboží, kopii daňového dokladu, na základě kterého bylo zboží pořízeno.
Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno v originálním obalu.
Vyřešení reklamace v záruční době je bezplatné. Pokud však bude reklamace neoprávněná, prodávající bude kupujícímu účtovat poplatek za neoprávněnou reklamaci ve výši 450,-Kč a přepravní náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží kupujícímu.
Reklamace je vyřešena ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.
Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřešení reklamace u zboží, které je nutné zaslat na opravu výrobci. Doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro přepravu a opravu u výrobce.
Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou.


8. Ochrana osobních údajů
Kupující uvádí při registraci údaje nezbytné pro jeho identifikaci v elektronickém obchodu, které umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad.
Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje jejich jen za výše uvedeným účelem a na zkvalitnění svých služeb.
Používáním internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech za výše stanovených podmínek.


9. Závěrečná ustanovení
Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí příslušnými právními předpisy ČR. Ve věcech, které nelze řešit těmito obchodními podmínkami, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem av celém rozsahu s nimi souhlasí.

Copyright 2018 - 2019 © nejlevnejsisipky.cz